Tarieven en overige informatie

De tarieven voor een behandeling bij Fysiotherapie Yerseke & Goes worden doorgaans door uw verzekeraar vergoed als u hiervoor (aanvullend) verzekerd bent. Voor een volledig overzicht van alle vergoedingen en tarieven verwijzen wij graag naar: www.independer.nl

Voor behandelingen die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed, brengen wij de volgende tarieven in rekening :

Tarieven voor behandeling 2023

 • Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

  € 62,50

 • Screening

  € 17,50

 • Screening, intake en onderzoek

  € 62,50

 • Intake onderzoek na verwijzing

  € 52,50

 • Zitting fysiotherapie (30 min)

  € 42,50

 • Zitting manuele therapie (30 min)

  € 55,00

 • Zitting fasciale therapie (30 min)

  € 62,50

 • Toeslag aan huis

  € 17,50

 • Toeslag in de instelling

  € 9,50

 • Lange zitting (meervoudige/complexe hulpvraag)

  € 55,00

 • Inrichtingstoeslag - toeslag buiten reguliere werktijden

  € 17,50

 • Niet nagekomen afspraak

  € 35,00

 • Eenvoudige korte rapporten

  € 19,50

 • Tanita lichaamsmeting

  € 27,50

 • Inmeten en aanmaken steunzolen

  € 39,50

 • Footbalance steunzolen, incl. btw

  € 87,50

 • Suppletie Fasciale therapie i.c.m. fysiotherapie

  € 27,50

 • Suppletie Fasciale therapie ic.m. manuele therapie

  € 22,50

 • Verslaglegging aan derden

  75,00

Tarieven materialen 2023

 • Rol tape

  € 7,95

 • Rol kinesio tape

  € 13,95

 • Dynaband p.m.

  € 4,50

Tarieven medische fitness 2023

 • Intake (60 min)

  € 39,50

 • Training per maand (2x per week)

  € 59,95

 • Training per maand (1x per week)

  € 42,50

 • Training per kwartaal (2x per week)

  € 170,00

 • Training per kwartaal (1x per week)

  € 120,00

Mijn zorgtoegang algemene informatie

MijnZorgtoegang is een portaal die met moderne en veilige technieken de door de hulpverlener ontsloten gegevens van het gekoppelde EPD toont aan de ingelogde cliënt/patiënt. MijnZorgtoegang slaat deze gegevens niet zelf op, maar toont deze real time.

Patiënten/cliënten hebben hierdoor de mogelijkheid om in een veilige omgeving gegevens aan het dossier van zijn of haar hulpverlener toe te voegen. Zoals bijvoorbeeld het invullen van vragenlijsten met betrekking tot uw klacht die gekoppeld worden aan uw medisch dossier en een evaluatie moment kunnen vormen om uw behandeling te kunnen toetsen.

Daarnaast is het met MijnZorgtoegang in principe mogelijk om meer functies te ontsluiten, zoals online afspraken maken. Als u al een bestaande patiënt bent is dit mogelijk indien de hulpverlener deze functie heeft voor u geactiveerd. Wanneer u gebruik wilt maken van online plannen, vraag uw therapeut deze functie te activeren. U ontvangt dan een mail voor het aanmaken van een account bij MijnZorgtoegang.

Hoe log ik in?


Om in te kunnen loggen op mijnzortgtoegang.nl gaat u naar
https://www.mijnzorgtoegang.nl/. Indien u nog geen account heeft moet u deze eerst aanmaken. Vraag uw therapeut deze functie te activeren.
U ontvangt per mail een uitnodiging voor het aanmaken van een account. Via de link van uw mail, kunt u zich registreren met een eigen gebruikersnaam en wachtwoord. Hierna kunt u met uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord inloggen en kunt u bij de gegevens (evt.vragenlijsten) die u digitaal opgestuurd krijgt van uw therapeut.

 

Dit is vaak bij aanvang van uw therapie en kan ook later herhaald worden om het behandelproces te evalueren. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg inzichtelijk te maken voor uzelf en de fysiotherapeut Deze medische gegevens blijven gekoppeld aan uw medisch dossier.

Vragenlijsten 

Indien u zich online heeft aangemeld voor een behandeling kunt u via
http://www.mijnzorgtoegang.nl uitgenodigd worden om vragenlijsten in te vullen die betrekking hebben op uw klacht. Indien u deze invult, wordt de ernst en de soort klacht als een eerste meetpunt geregistreerd.

Deze vragenlijsten worden digitaal opgeslagen en aan uw EPD ( electronisch patiënten dossier ) gekoppeld. Deze vragenlijsten kunnen op een later tijdstip of bij beëindiging van de behandeling herhaald ingevuld worden om zodoende uw klacht te kunnen evalueren. Deze gegevens blijven strikt vertrouwelijk en worden niet aan derden doorgegeven.

APP MijnZorgtoegang

Download de app MijnZorgtoegang op uw smartphone en log in met uw accountgegevens van MijnZorgtoegang. U krijgt dan in één oogopslag een overzicht van uw afspraken bij Fysiotherapie Saija Yerseke & Goes.

Verhindering

Als u verhinderd bent, dan moet u dit tenminste 24 uur van tevoren te melden. U kunt ons telefonisch bereiken via (0113) 855 550 of een e-mail sturen naar info@fysiotherapieyerseke.nl. 

 

Bij tijdige afmelding worden geen kosten in rekening gebracht. Ook buiten de reguliere openingstijden kunt u u afmelden door een bericht in te spreken op ons antwoordapparaat. Als u uw afspraak niet op tijd annuleert en wij de gereserveerde tijd niet met betaalde arbeid kunnen vervullen, wordt er een bedrag van € 30,- bij u in rekening gebracht. Dit moet u zelf betalen.

Afwezigheid fysiotherapeut

Als uw fysiotherapeut onverwacht verhinderd is, wordt u daarvan telefonisch en/of per mail op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak ingepland. Bij geplande afwezigheid, bijvoorbeeld door vakantie of opleiding, wordt er voor waarneming gezorgd.

Huishoudelijk reglement Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke

Algemeen

 • Het dragen van schone sportschoenen en gepaste kleding is voor elke deelnemer in de fitnessruimte verplicht.
 • Tijdens de training dient u gebruik te maken van een handdoek.
 • U dient direct na het gebruik van een apparaat of materiaal dit schoon te maken met de daarvoor bestemde schoonmaak materialen. Deze kunt u vinden in de fitnessruimte. 
 • Etenswaren en niet-afsluitbare drinkbekers zijn niet toegestaan in de fitnessruimte.
 • Het is niet toegestaan om drugs, alcohol, rookwaren of illegale artikelen te gebruiken binnen Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke. Gebruik van dergelijke middelen zal leiden tot het onmiddellijk beëindigen van uw abonnement, zonder dat u enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden hebt.
 • Gebreken aan toestellen, materiaal e.d. kunt u doorgeven aan de instructeurs of therapeuten.
 • Voor gevonden voorwerpen kunt u u melden bij de ontvangstbalie.
 • Het maken van foto’s of filmopnames waarbij de privacy van medesporters e/o medewerkers wordt geschonden, is niet toegestaan.
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd in onze praktijk. Dit kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw abonnement, zonder dat dat u enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden hebt.
 • Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke tolereert geen ongewenste en/of gewenste intimiteiten. Dit kan leiden tot het onmiddellijk beëindigen van uw abonnement, zonder dat u enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden hebt.
 • Houd apparaten beschikbaar voor anderen als u deze niet actief gebruikt.
 • De aanwijzingen van medewerkers van Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke dienen te worden gerespecteerd en te worden opgevolgd. Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke is bevoegd om, als zij daar redelijke gronden voor heeft, personen tijdelijk of blijvend de toegang te ontzeggen tot een of meer van haar praktijken en verwijst hiervoor naar de geldende algemene voorwaarden.

 

Lidmaatschap

 • Contributies voor een fitnessabonnement dienen altijd bij vooruitbetaling te worden voldaan. Per automatische incasso of per nota. De automatische incasso zal tussen de 24e en het eind van de maand worden geïncasseerd.
 • Om teleurstelling te voorkomen, plant u  bij de receptie van Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke uw tijden om gebruik te maken van de fitnessruimte in.  U bent dan verzekerd om gebruik te kunnen maken van de fitnessruimte en de fitnessapparatuur.
 • Opzeggen van een fitnessabonnement dient altijd schriftelijk en is van kracht als de deelnemer een schriftelijke bevestiging van Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke hebt ontvangen.
 • Voor het maandelijkse abonnement geldt een opzegtermijn van maximaal 1 maand, schriftelijk op te zeggen voor de 1ste van de nieuwe maand.
 • Voor een kwartaalabonnement geldt dat deze gedurende de looptijd van het kwartaal niet kan worden stopgezet. Nadat de eerste contractstermijn van 3 maanden is verstreken, is de deelnemer gerechtigd het abonnement met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, voor de 1ste van de nieuwe maand, maandelijks schriftelijk op te zeggen.
 • Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.
 • De contributie kan opgeschort worden als u niet in staat bent om te sporten door medische oorzaak, hiervoor dient u een medische verklaring van uw huisarts of specialist te overleggen.
 • Bij verhuizing buiten een straal van 30 km van Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke kunt u uw abonnement vroegtijdig beëindigen.
 • Per 01/01 van ieder jaar kan Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke de maandelijkse bijdrage indexeren volgens de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor Statistiek.

Openingstijden

 • De lestijden en openingstijden worden door Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke vastgesteld en zullen zoveel mogelijk gehandhaafd blijven.
 • Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke is op zon- en feestdagen en indien nodig op andere dagen voor grote onderhoudswerkzaamheden gesloten.
 • Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke kan ten alle tijden de openingstijden of lestijden veranderen als hier aanleiding voor is.

 

Aansprakelijkheid

 • Deelname aan beweegprogramma’s en/of in de fitnessruimte van Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke zijn geheel voor eigen risico. Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongeval of letsel. Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yersekeis nimmer aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan goederen van klanten e/o patiënten.

Algemene voorwaarden Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke

Artikel 1 Definities

 • Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke: de lokale vestigingen in Yerseke en Goes, zoals vermeld op het inschrijfformulier met wie de Overeenkomst is gesloten.
 • Lid: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Lidmaatschap aangaat met betrekking tot fitnessactiviteiten.
 • Bedrijfslid: natuurlijk persoon die een Bedrijfslidmaatschap aangaat met betrekking tot fitnessactiviteiten.
 • Fitness(activiteiten): diensten gericht op lichamelijke en/of geestelijke activiteiten.
 • Lidmaatschap: Overeenkomst tussen Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke en het Lid ter zake van Fitness. Dit betreffen sportabonnementen en additionele diensten (zoals groepslessen)
 • Bedrijfslidmaatschap: het Lidmaatschap is middels een overkoepelende bedrijfssportovereenkomst met de werkgever van het Lid.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Lidmaatschappen en Bedrijfslidmaatschappen betreffende Fitness, die tussen Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke en het Lid worden gesloten.

 

Artikel 3 Het aanbod

 • Het aanbod van Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke aangegeven termijn. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.
 • Het aanbod omvat ten minste:
 • Intake met aan de hand daarvan een persoonlijk opgesteld fitnessplan.
  de vermelding van de mogelijkheid om de fitnessruimte(s) en faciliteiten te bezichtigen;
 • de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5;
 • de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
 •  de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
 • de kosten voor het abonnement. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;
 • de wijze van betaling en de betalingstermijn;
 •  de huisregels.
 • De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door het Lid mogelijk te maken.
 • Het aanbod gaat – schriftelijk of elektronisch – vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.
 • Tijdens de schoolvakanties geldt altijd een aangepast rooster, dit wordt tijdig bekend gemaakt.
 • Fysiotherapie Yerseke en Goes behoudt zich het recht de roosters te allen tijde te wijzigen.

 

Artikel 4 Het Lidmaatschap

 • Het Lidmaatschap komt tot stand door ondertekening van het aanbod. Dit kan via een inschrijfformulier op de vestiging

 

Artikel 5 Bedenktijd

 • Gedurende een bedenktijd van veertien kalenderdagen na ondertekening van het Lidmaatschap, heeft het Lid de mogelijkheid om het Lidmaatschap kosteloos te herroepen.

 

Artikel 6 Duur en beëindiging

 • Het Lidmaatschap dient te worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 kalendermaand tegen het einde van de abonnementsduur. Als er niet tijdig wordt opgezegd dan wordt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn, een en ander conform lid 3 van dit artikel.
 • Tussentijdse opzegging door het Lid is mogelijk indien: 
  het Lid een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd van minimaal 30 km.
 • Voor het Lid niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de fitnessactiviteiten.
 • Het voor het Lid als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten.
  Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn, een en ander conform lid 3 van dit artikel.
 • Het Lidmaatschap dient schriftelijk of, indien het Lidmaatschap digitaal is aangegaan, digitaal of schriftelijk te worden opgezegd. De opzegtermijn is 1 kalendermaand.
 • Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 is Fitland gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage en/of het inschrijfgeld.
 • Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 2 bestaat er voor het Lid een bevriezingsmogelijkheid. Als het Lid gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht. Bevriezing van een Lidmaatschap is mogelijk voor minimaal 1 maand en voor maximaal 3 maanden. Het bevriezen van het Lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden. Het Lid ontvangt een bevestiging wat als enig bewijs geldig is.
 • Tussentijdse opzegging door Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:
 • het Lid een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke huisregels schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;
 • Het Lid zich onrechtmatig heeft gedragen jegens Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke of jegens een contractant van Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke.
 • Als Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke haar onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn.

 

Artikel 7 Prijs en prijswijzigingen

 • Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
 • Eventuele prijsverhogingen worden door Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
 • Tarieven worden jaarlijks aangepast op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor diensten m.b.t. recreatie en sport (09410) en muziek en sportlessen (09413). Indien prijsaanpassingen voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW zullen deze direct worden doorgevoerd.
 • Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke houdt zicht het recht voor prijzen te wijzigen.
 • Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.

 

Artikel 8 Verplichtingen van Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke

 • Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan het Lidmaatschap.
 • Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
 • Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke staat ervoor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 • Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.

 

Artikel 9 Verplichtingen van een Lid

 • Een Lid houdt zich aan de doorFysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke gegeven instructies en de huisregels. De huisregels liggen ter inzage bij de Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke receptie.
 • Het Lid dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke.
 • Een Lid dient de aanwijzingen van de Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is het Lid niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee het Lid niet bekend is. Indien het Lid niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke kenbaar te maken, zodat Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke uitleg kan geven.
 • Het is een Lid niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
 • Het is een Lid niet toegestaan te roken in de door Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke beschikbaar gestelde fitnessruimtes.
 • Het Lid dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer mede te delen.

Artikel 10 Tussentijdse wijzigingen

 • Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. De Ondernemer zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 2 weken van tevoren op genoegzame wijze aankondigen.

 

Artikel 11 Bewijs van deelname

 • Na betaling van het verschuldigde bedrag en op vertoon van geldige legitimatie, ontvangt de het Lid een bewijs van deelname. Het bewijs van deelname wordt desgevraagd bij binnenkomst gebruikt voor registratie van het bezoek.
 • Als het bewijs van deelname verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuw bewijs worden aangevraagd. Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke is gerechtigd hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 12 Betaling

 • Het Lidmaatschap dient altijd bij vooruitbetaling te worden voldaan.
 • Wanneer u uw lidmaatschap betaalt via automatische incasso, wordt het verschuldigde bedrag maandelijks afgeschreven van het door u opgegeven IBAN-rekeningnummer.
 • Bij niet tijdige betaling is het Lid van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
 • Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder C en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke bevoegd om het Lid de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.
 • Indien het Lid niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 • Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke aanvaardt geen aansprakelijkheid voor blessures en/of letsel ontstaand tijdens de training en/of het verblijf Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke.
 • Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover Fysiotherapie Yerseke en Goes maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen.

 

Artikel 14 Klachten

 • In geval van klachten dient het Lid zich in eerst instantie te wenden tot de vestigingsmanager van Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke en in tweede instantie kan het Lid haar klacht schriftelijk melden zoals beschreven in de klachtenprocedure op www.fysiotherapieyerseke.nl en www.fysiotherapiegoes.nl

 

Artikel 15 Business & Health

 • Het Bedrijfslidmaatschap is middels een bedrijfssportovereenkomst met de werkgever van het bedrijfslid bepaald. De algemene voorwaarden van Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke zijn van toepassing tenzij anders in de bedrijfssportovereenkomst overeengekomen.
 • Als de bedrijfssportovereenkomst eindigt, eindigt van rechtswege het Bedrijfslidmaatschap.
 • Als het dienstverband eindigt, eindigt het Bedrijfslidmaatschap, mits deze is opgezegd bij Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke als bij de werkgever van het Bedrijfslid, rekening houdend met de opzegtermijn, een en ander conform artikel 6 lid 3.
 • Bij beëindiging dienstverband is Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke onder geen enkel omstandigheid verantwoordelijk voor het eventueel terugvorderen van de voorschotten / vergoedingen door de werkgever van het Bedrijfslid. Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke verwijst hiervoor naar de afspraken die overeengekomen zijn met uw werkgever.
 • Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft het Bedrijfslid Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke toestemming om NAW-gegevens en toekomstige deelnamegegevens te communiceren met de vestiging van Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke en de werkgever van het Bedrijfslid.

 

Artikel 16 Persoonsgegevens

 • De persoonsgegevens van de leden worden enkel en uitsluitend voor administratieve en commerciële doeleinden binnen Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke gebruikt en worden niet aan derden verstrekt.

 

Artikel 17 Overig

 • Fysiotherapie Yerseke & Goes | Medische Fitness Yerseke behoudt zicht het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden worden 1 maand van tevoren bekend gemaakt.

 

Artikel 18 Toepasselijk recht

 • Op alle Lidmaatschappen en Bedrijfslidmaatschappen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

Privacyverklaring

Privacy verklaring
Via deze privacyverklaring informeert Fysiotherapie Yerseke en Goes u over de wijze waarop de praktijk omgaat met de persoonsgegevens die zijn verkregen via de internetsite www.fysiotherapieyerseke.nl en www.fysiotherapiegoes.nl. Tevens gaat de verklaring in op het gebruik van "cookies" en "externe links".

 

Privacy Fysiotherapie Yerseke & Goes
Fysiotherapie Yerseke & Goes hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
 
Fysiotherapie Yerseke & Goes doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig met uw persoonsgegevens om .
Fysiotherapie Yerseke & Goes houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • Fysiotherapie Yerseke & Goes is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, vragen hierover hebt kan dit door te klikken op ‘ Contact ’ en hier een bericht achter te laten. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten
Persoonsgegevens van cliënten worden door Fysiotherapie Yerseke & Goes verwerkt en ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;
 • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training.
 • Onze behandelovereenkomst fysiotherapie is de grondslag voor het vastleggen van deze persoonsgegevens. Voor bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Yerseke & Goes de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Verzekeringsgegevens;
 • BSN;
 • ID of paspoortnummer.
 • Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Yerseke & Goes opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 
 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst, 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

Verstrekking aan derden:

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
 • Het verwerken van declaraties;
 • Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
 • Fysiotherapie Yerseke & Goes verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
 • Fysiotherapie Yerseke & Goes verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 • Fysiotherapie Yerseke & Goes bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 • Fysiotherapie Yerseke & Goes heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 • Alle personen die namens Fysiotherapie Yerseke & Goes van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens   
U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 • Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan hebt u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
 • Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Cookies
Fysiotherapie Yerseke & Goes maakt geen gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine bestanden met gegevens over uw computer die opgeslagen worden op de harde schijf van uw computer. Sommige websites gebruiken cookies om u te herkennen als u een volgende keer die site bezoekt. Deze sites worden speciaal op u ingesteld. Fysiotherapie Yerseke & Goes maakt hier géén gebruik van. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Kijk voor meer informatie hierover in de helpfunctie van uw browser.

 

Links naar andere websites

Op onze website staan links naar andere websites. Over die sites heeft de praktijk geen zeggenschap. Andere websites kunnen een eigen privacyverklaring hanteren. Geadviseerd wordt daarvan goed kennis te nemen bij het bezoek aan de betreffende websites. De praktijk is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door de gelinkte websites of voor enig ander gebruik van die websites.

Button Text

Vacatures

Ook werken bij Fysiotherapie Yerseke & Goes? 
Bekijk dan hieronder onze openstaande vacatures en neem contact met ons op!

Vacature duizendpoot